چیلر

اساساً عملکرد هر سیستم برودتی مبتنی بر انتقال حرارت می باشد و نه سرمایش؛ برای درک عملکرد چیلر صنعتی لازم است در خصوص فرآیند این انتقال در چیلر صنعتی بیشتر بدانیم .

بیاید برای درک بهتر از این فرآیند ما چیلر را در سه بخش تقسیم بندی کنیم: قسمت اول کمپرسور، قسمت دوم کندانسور و قسمت سوم واحد اواپراتور.

بگذارید چرخه تبرید را از از اواپراتور شروع کنیم یک مایع که عمدتاً آب یا روغن یا هر سیال دیگری که قرار است از آن گرما جذب شود و مبردی که معمولاً نقش حمل و انتقال گرما را بر عهده دارند از اواپراتور چیلر عبور می کنند. به دلیل تفاوت در خواص فیزیکی آب و مبرد تبادل انرژی رخ می دهد: مبرد در اواپراتور پس از جذب گرمای آب منبسط شده و به حالت گاز تبدیل می شود و آب را خنک می کند؛ سپس وارد کمپرسور می شود در آنجا مبرد تحت فشار شدید قرار می گیرد (این خاصیت کمپرسور ها در چیلرهای صنعتی است )و باعث افزایش قابل توجه دما مبرد  تا حدود 80 تا 90 درجه سانتیگراد می شود.

فهرست